Zadzwoń do nas +48509417097

zamknij (x)

POLITYKA PRYWATNOŚCI

serwisu www.bluzyszkolne.pl

§1
Informacje ogólne
1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania informacji o Użytkownikach, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez firmę BLUZY SZKOLNE Paweł Szlachtowicz wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 7393352253,  dalej: „Serwis/Sklep”. Respektując ustawę o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszystkie osoby współpracujące z Serwisem zostały odpowiednio przeszkolone w zakresie przetwarzania danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest: Paweł Szlachtowicz prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą BLUZY SZKOLNE  z siedzibą w Siekierce starej 42c, NIP: 7393352253, adres poczty elektronicznej:info@bluzyszkolne.pl

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.


§2
Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników
1. W naszym Sklepie zbieramy następujące dane osobowe:
a) Imię i nazwisko – uzyskiwane podczas składania Zamówienia. Użytkownik wypełniając Formularz Zamówienia będzie proszony o podanie swojego imienia i nazwiska, abyśmy mogli wysłać Zamówienie oraz mieć możliwość kontaktu z Użytkownikiem,
b) Adres zamieszkania – jest nam potrzebny do dostawy Zamówionego Towaru,
c) Numer telefonu – zdarza się, że dzwonimy w celu potwierdzenia Zamówienia lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń jak np. brak Towaru w magazynie, jednocześnie proponując najbardziej korzystne rozwiązanie,
d) Adres e-mail – poprzez adres e-mail wysyłamy do Użytkownika potwierdzenie złożenia Zamówienia lub informujemy o nieoczekiwanych zdarzeniach,
2. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu dokonania zakupu w naszym Sklepie za pomocą udostępnionego na stronie internetowej Sklepu Formularza Zamówienia (po realizacji takiego Zamówienia z naszej bazy zostaną usunięte wszelkie dane mogące zidentyfikować Użytkownika tj. imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail. Pozostaje jedynie dokument sprzedaży przechowywany na potrzeby fiskalne.
3. Powierzone Administratorowi dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
b) Ustawie z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000),
c) Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, ze zm.).
4. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych, o którym mowa w tej części oświadczenia jest konieczne do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (na przykład, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania usługi) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy. W przypadku przetwarzania danych osobowych w innych celach określonych w tej części, działamy na podstawie prawnie uzasadnionych interesów (np. świadcząc nasze usługi) lub zgody, w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody zwróciliśmy się do osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe osób odwiedzających nasze strony przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych lub zgody w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody zwrócono się do osoby, której dane dotyczą.
5. Przetwarzane dane osobowe są przechowywane przez okres uznany za konieczny dla spełnienia celu, w jakim zostały zebrane, tym zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i regulacji prawnych. Dane osobowe zebrane za pośrednictwem stron internetowych przechowujemy tak długo jak to konieczne np. przez okres relacji z danym Użytkownikiem.


§ 3
Dostęp do danych osobowych osób trzecich oraz
prawo do żądania zmiany lub wycofania zgody na ich przetwarzanie
1. Powierzane Administratorowi dane osobowe nie są udostępniane ani odsprzedawane podmiotom trzecim chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą Użytkownika.
2. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) Użytkownik ma prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu należy przesłać właściwą wiadomość e-mail na adres: info@bluzyszkolne.pl


§4
Możliwość wniesienia skargi
W przypadku chęci wniesienia skargi w sprawie wykorzystywania przez nas danych osobowych, należy przesłać e-mail wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres: info@bluzyszkolne.pl. Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone, a także zobowiązujemy się do udzielenia na nie odpowiedzi. Osoby fizyczne mają również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat praw osób oraz sposobu wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, można uzyskać w www.puodo.gov.pl.


§5
Postanowienia końcowe
1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
2. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy
3. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.